Kultura Obszaru Językowego

Rok studiów: III st. I°
Czas trwania: 2 semestry (60h)

Opis przedmiotu:
Przedmiotem zajęć jest kultura greckiego obszaru językowego. Student zdobywa wiedzę ogólną o dziedzictwie kulturowym wsi i miasta greckiego w sferze materialnej, społecznej i duchowej, o greckich i cypryjskich regionach etnograficznych, osiągnięciach Greków w dziedzinie nauki i wynalazczości, architektury, sztuk plastycznych, muzyki, kinematografii i teatru. Zdobyta wiedza pozwala studentowi określić miejsce Grecji i Cypru na mapie kulturalnej Europy i świata.