Historia Literatury

Rok studiów: II-III st. I°
Czas trwania: 4 semestry (120h)

Opis przedmiotu:
Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami, tendencjami i kierunkami w rozwoju literatury greckiej od początków jej powstanie aż do czasów współczesnych (upadek greckiego reżymu wojskowego).Student poznaje najważniejszych pisarzy oraz teksty reprezentatywne dla literatury nowogreckiej tego okresu, śledzi jej rozwój w kontekście historycznym, estetycznym oraz społecznym.

Studenci zdobywają podstawową wiedzę teoretyczną i metodologiczną z dziedziny literaturoznawstwa oraz zna podstawowe metody badawcze i interpretacyjne mające zastosowanie do tekstów literackich. Ma również elementarną wiedzę o powiązaniach nauk filologicznych z innymi naukami humanistycznymi.