Gramatyka Opisowa

Rok studiów: I-II st. I°
Czas trwania: 4 semestry (120h)

Opis przedmiotu:
Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z gramatyką języka nowogreckiego, a szczególnie z następującymi zagadnieniami: pismo, system fonetyczny, ortografia, morfologia, leksyka, semantyka fleksja i składnia. W ramach realizowanych zagadnień ogólnych zbadane i zaprezentowane zostaną funkcje składniowe i semantyczne wszystkich części mowy języka greckiego. W ramach realizacji celów przedmiotu zostaną zaprezentowane cechy stylistyczne typów standardowego języka greckiego, np. styl potoczny, styl mówiony, styl pisany. Plan zajęć obejmuje równiez realizację podstawowych zagadnień z zakresu gramatyki tekstu.

Zakłada się, że studenci posiądą umiejętność praktycznego wykorzystania poznanych zagadnień, czemu ma służyć konwersatoryjna metoda prowadzenia zajęć